Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Nagyon köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat. Különösen fontos a számunkra, hogy megfeleljünk a jogszabályi adatvédelmi rendelkezéseknek. A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint a weboldal felhasználóját a személyes adatok kezelésének jellegéről, hatóköréről és céljáról, illetve a meglévő jogairól, feltéve hogy Ön az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 1. szakaszában meghatározott érintettnek tekinthető. Az alábbi adatvédelmi szabályzat már figyelembe veszi a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban történt legújabb fejleményeket. Ezzel egyidejűleg a jelen szabályzat megfelel a magyar úgynevezett „infótörvénynek” (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról).

Adatkezelő

Cégnév: Szega Camembert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 1026 Budapest, Pázsit utca 2. 1./b

Cg.: 01-09-702889

Adószám: 12776294-2-41

képviselő: Gábossy Ádám

honlap: szegamarket.hu

email: szegacamembert@gmail.com

Tel:+36 70 383 5184

Fogalommeghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 4. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 11. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; 2016.5.4. L 119/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU
 12. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 13. Info tv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
 14. Rendelet (GDPR): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

I.

Az Adatkezelő honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez Személyes adatok megadása nem szükséges, ugyanakkor a weboldalunk látogatásakor szerverünk automatikusan megkapja az alábbi adatokat:

 • az Ön által használt böngésző IP-címe,
 • a hozzáférés dátuma és pontos ideje,
 • a megnyitott fájl neve és elérési útvonala,
 • a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (referrer URL),
 • adott esetben az Ön internetcsatlakozásra alkalmas számítógépének operációs rendszere, valamint hozzáférés-szolgáltatójának neve
 • cookie (süti) adatok

 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltatja. Jogos érdekünk az alábbi célokhoz fűződik:

 Az adatkezelés célja:

– weboldalunk felhasználóbarát voltának és kezelésének biztosítása, illetve optimalizálása,

– weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele,

– az esetleges üzemzavarok okának kiderítése

– a rendszerbiztonság és stabilitás biztosítása és veszélyek elhárítása

– kibertámadások elleni védelem 

 

A személyes adatokat megismerheti:

A Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, a tárhelyszolgáltatást végző cég munkavállalói.

Adattárolás időtartama: legfeljebb 1 év

 II.

Az egyes szolgáltatások igénybevétele a honlap látogatói személyes adatainak kezelésével járhat, mint pl. beküldött űrlapok tárolása, cikkekhez hozzászólások…stb.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás történhet az erre szolgáló négyzet bejelölésével, a négyzet előzetes bejelölése tilos. [Rendelet 6. cikk 1) bek. a) pont]

 Az adatkezelés célja:

 • a kapcsolat felépítésének optimalizálása,
 • weboldalunk felhasználóbarát voltának és kezelésének biztosítása, illetve optimalizálása,
 • a rendszerbiztonság és stabilitás biztosítása és veszélyek elhárítása
 • kibertámadások elleni védelem.
 • a honlap látogatóinak tájékoztatása
 • a honlap tartalmának, színvonalának javítása
 • információnyújtás a társaság által nyújtott szolgáltatásról, forgalmazott termékekről, akciókról, feltételekről,
 • kapcsolattartás

Kezelt adatok:

Adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím, cookie adat.

 A személyes adatokat megismerheti:

a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója (ha van), a tárhelyszolgáltatást végző cég  munkavállalói.

 Adattárolás időtartama:

A hozzájárulása visszavonásáig.

 III.

 Amennyiben a honlapon a Társaság a tevékenysége körében általa vagy harmadik személy által szervezett rendezvényről, tréningről, versenyről vagy egyéb eseményről készült fényképet, videofelvételt tesz közzé úgy, hogy azon tagja, alkalmazottja, megbízottja felismerhető és beazonosítható, úgy köteles ezen személy előzetes hozzájárulását beszerezni.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása. [Rendelet 6. cikk 1) bek. a) pont]

 Az adatkezelés célja:

 • a Társaság ismertségének, elismertségének növelés
 • bizalomépítés a Társaság felé
 • részvétel igazolása
 • az adott rendezvény népszerűsítése

 Kezelt adatok:

Képmás, név, születési idő, kor, nem, munkakör, beosztás

 A személyes adatokat megismerheti:

A Társaság honlapjára látogató személyek, a Társaság marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója (ha van), a tárhelyszolgáltatást végző cég  munkavállalói.

 Adattárolás időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig.

IV.

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. c) pont]. Az Infot tv. 15.§ (4) bekezdése és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. 17/A.§ rendelkezései előírják, hogy a tájékoztatás kérésre, panaszra válaszolni kell.

V.

Sütik (cookie):

A cookie-k a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok, a böngészési adatok mentésével javítják az online élményt. A cookie-k segítségével a webhelyek bejelentkezve tarthatják Önt, emlékeznek a webhelybeállításaira, és egyes tartalmakat biztosítanak.

Amennyiben a cookie-k használata személyes adatok kezelését jelenti, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltatja a jogalapot a cookie-k használatához. Jogos érdekünk a weboldal optimalizálásához fűződik, hogy biztonságosabban és felhasználó-barátabb módon tudjunk bemutatni kínálatunkat  azáltal, hogy tároljuk a böngészés során Ön által elvégzett beállításokat a weblapon. Weboldalunk tartalmait így célzottabban tudjuk az Ön igényeire szabni. Érdekünk fűződik továbbá reklámcélú cookie-k használatához is, hogy érdeklődésalapú hirdetést tudjunk megjeleníteni Önnek.

A harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. A Közösségi (social media) cookie használatával az egyéb közösségi oldalakon lehet megosztani a különböző honlapon található tartalmakat. A működést támogató, vagy más néven munkamenet cookiek csak ideiglenes sütik, amelyek csak a látogatás idejére mentődnek le a számítógépre. Az állandó (persistent) cookiek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a szolgáltató nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa.  Az adatkezelés jogalapja ebben esetben: hozzájárulás

 Az első alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, egy tájékoztató sávban figyelmeztetjük arra, hogy cookie-kat használunk. A Szolgáltatás használatának folytatásával hozzájárulását adja ezek használatához.

 A sütik tárolásának időtartama: A statikus sütiket a felhasználó az általa használt böngésző gyorsítótárának törlésével letörölheti, a munkamenet sütik automatikusan törlődnek a böngészőablak bezárásakor.

 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a sütik által hordozott információkat külső félnek nem adjuk ki, azokhoz a weboldalunk informatikai feladatokat végző munkatársai férhetnek hozzá.

 Az alábbi linkeken részletes tájékoztatást talál a sütik beállítási lehetőségeiről az egyes böngészőkben:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 VI.

Google Adwords, konverziókövetés

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használhatja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veheti a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 VII. Google Analytics, Search Console alkalmazása

Társaságunk a Google Analytics alkalmazást használhatja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 VIII. Közösségi oldalak

 Társaságunknak lehetősége van arra, hogy közösségi oldalakat, mint pl. Facebook, twitter oldalt hozzon létre és működtessen. Az ilyen oldal használata esetén maga a Facebook lesz az Adatkezelő, ezért a Facebook oldal használatára vonatkozó alapvető követelményeket a Facebook határozza meg, amelyeket a Feleknek be kell tartaniuk.

 Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.

 Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon [Rendelet 6. cikk 1) bek. a) pont].

Az adatkezelés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve„lájkolása”, népszerűsítése.

 A kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, megadott adatai illetve a felhasználó nyilvános profilképe, képei.

 Az érintettek köre: aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 Az adatkezelés időtartama:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy ne tegye lehetővé cookie-k elhelyezését számítógépén. Ha törli a sütiket, előfordulhat, hogy korlátozottá válik a hozzáférése a honlap bizonyos funkcióihoz vagy aloldalaihoz.

IX.

Közös szabályok:

Igénybe vett adatfeldolgozó, tárhelyszolgáltató, IT szolgáltató adatai::

 SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft.

2314 Halásztelek, Nap utca 8.

T.E.L.L. Software Hungaria Kft.

Debrecen, Vágóhíd u. 2, 4034

 A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén illetve az igénybevett tárhelyszolgáltató által használt üzemeltetett vagy bérelt egyéb helyiségben találhatók meg.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Társaság honlapjának igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a megadott adatainak (pl. név, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címmel és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adatokat megadta.

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhelyére küldött aláírt levélben gyakorolhatja.

 Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló  törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban  visszavonhatja, (ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

 Figyelemmel arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés egyik jogalapja a Társaság jogos érdeke, ezért az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Társaság törvényes, egyértelmű és valós érdeke a weboldalunk felhasználóbarát voltának és kezelésének biztosítása, illetve optimalizálása, weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a rendszerbiztonság és – stabilitás biztosítása. A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés nem jár az Érintett aránytalan érdeksérelmével. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunk garantálja, ezen felül az érintettek az adatkezelés során jogosult az Infotv. és a Rendelet által biztosított jogaik gyakorlásárára és az adatokat csak az erre jogosult személyek ismerhetik meg. A jogos érdek, mint jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel valamint a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján az érintett hozzájárulása nélkül is ke